Despre noi • О нас

Ce este?

tender.health este o platformă deschisă, care permite analiza datelor privind achizițiile publice în domeniul sănătății pentru combaterea COVID-19 în Republica Moldova.

Что это?

tender.health — открытая платформа, позволяющая анализировать данные о закупках в сфере здравоохранения для борьбы с COVID-19 в Республике Молдова.

De ce este important?

Datele deschise privind achizițiile publice pot asigura transparența în utilizarea fondurilor publice, creșterea responsabilității sociale a autorităților și încrederea societății în acțiunile autorităților.

Analiza datelor din contracte și facturi ne va permite să evaluăm și să îmbunătățim eficiența planificării și utilizării banilor publici.

Почему это важно?

Открытые данные о государственных закупках позволяют обеспечить прозрачность использования общественных средств, повышают социальную подотчётность властей и доверие общественности к действиям властей.

Анализ данных из контрактов и накладных позволят оценить и повысить эффективность планирования и использования общественных денег.

Pentru ce este?

tender.health oferă tuturor acces la datele despre contractele și facturile în format de tabele și grafice clare, cu funcții de filtrare pentru analiză și monitorizare. Platforma vă permite să vedeți și să interpretați informații despre achiziții centralizate, achiziții ale instituțiilor medicale separate, furnizori, categorii de produse, prețuri unitare și multe altele.

Зачем это?

tender.health открывает для всех доступ к данным о контрактах и накладных в формате понятных таблиц и графиков с функциями фильтрации для анализа и мониторинга. Платформа позволяет видеть и интерпретировать информацию о централизованных закупках, закупках отдельных медицинских учреждений, поставщиках, категориях товаров, цен за единицу товара и многое другое.

Pentru cine este util?

Pentru achizitori, deoarece aceștia pot identifica rapid furnizorii cu cele mai bune prețuri.

Pentru societatea civilă, deoarece poate vedea cum și cât de eficient achizitorii utilizează banii publici.

Pentru autoritățile de supraveghere, deoarece pot identifica rapid practicile bune de achiziție, precum și posibile nereguli și abuzuri în utilizarea banilor publici.

Кому это полезно?

Закупщикам, так как они смогут быстро определить поставщиков с самыми выгодными ценами.

Гражданскому обществу, так как оно сможет видеть, как именно и насколько эффективно закупщики используют общественные деньги.

Контролирующим органам, так как они смогут быстро выявлять хорошие практики в закупках, а также возможные нарушения и злоупотребления в использовании общественных денег.

Cum a devenit posibil?

Platforma tender.health:

- a apărut datorită inițiativei Coaliției organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19 în Republica Moldova;

- a fost dezvoltată de Inițiativa Pozitivă cu sprijinul experților din Coaliție;

- în cooperare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS);

- datorită expertizei și susținerii financiare al Open Contracting Partnership;

- prelucrarea și pregătirea datelor a fost efectuat datorită susținerii financiare al Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în cadrul proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” implementant Transparency International - Moldova

Как это стало возможным?

Платформа tender.health:

- появилась благодаря инициативе Коалиции общественных организаций за соблюдение принципов прозрачности и эффективности в использовании общественных денег в условиях пандемии и прогнозируемых последствий COVID-19 в Республике Молдова;

- была разработана Позитивной Инициативой при экспертной поддержке членов Коалиции;

- в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Центром по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS);

- благодаря экспертной и финансовой поддержке Open Contracting Partnership

- обработка и подготовка данных была осуществлена благодаря финансовой поддержке посольства Нидерландов, в рамках проекта «Укрепление демократического правопорядка: вклад гражданского общества», реализуемого Transparency International - Moldova

Cine asigură calitatea datelor și actualizarea lor?


La momentul dat, platforma tender.health folosește trei surse de date:


  1. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) asigură actualizări periodice ale datelor de pe platformă.

  2. Agenția Achiziții Publice (AAP). Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020 Pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.08.2020). Astfel, autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), vor întocmi și prezenta către AAP

  3. Grupul de lucru pentru achiziții în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”. La data de 21 mai 2020, a fost ratificat, prin legea Parlamentului nr. 220, Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Răspuns de Urgență la COVID-19” în valoare de 52,9 miloane de euro, oferite sub forma unui credit, semnat la 28 aprilie 2020.

Кто обеспечивает актуальность и качество данных?

На актуальный момент платформа tender.health использует три источника даных:


  1. Центр по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS) обеспечивает регулярное обновление данных, содержащихся на платформе.

  2. Агентство государственных закупок (AAP) . Согласно "Постановлению Правительства № 493 от 08.07.2020 об утверждении некоторых дополнительных мер по повышению прозрачности процесса государственных закупок, осуществляемых в целях профилактики, уменьшения и ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020 год, закупающие органы, которые проводили государственные закупки с целью предотвращения, смягчения и устранения последствий пандемии коронавируса (COVID-19), подготовят и представят в Агентство государственных закупок.

  3. Рабочая группа по закупкам в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова». 21 мая 2020 года проект был ратифицирован Законом Парламента No. 220, Соглашение о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития по реализации проекта «Чрезвычайное реагирование на COVID-19» общей стоимостью 52,9 млн евро предоставленных в форме кредита, подписанное 28 апреля 2020 года.

Ce se va întâmpla cu tender.health mai departe?

Funcționalitățile și instrumentele de analiză de pe platformă vor fi dezvoltate.

În viitorul apropiat, pe portal va apărea posibilitatea de a descărca întregul set de date în format de date deschise, structurat în conformitate cu Standardele datelor deschise ale contractelor publice (Open Contracting Data Standard sau OCDS) - o schemă practică, recunoscută internațional și ușor de utilizat, care explică ce date și documente ar trebui să fie făcute publice la fiecare etapă a încheierii contractelor publice și care este cea mai bună metodă de prezentare a lor.

O astfel de abordare transparentă este necesară nu doar în timpul coronavirusului. Aceasta ar trebui să se extindă pe toate contractele medicale.

Что будет с tender.health дальше?

Функциональные возможности и инструменты аналитики на платформе будут совершенствоваться.

В ближайшее время на портале появится возможность выгрузить весь набор данных в формате открытых данных структурированных в соответствии со Стандартом открытых данных по государственным контрактам (Open Contracting Data Standard, или OCDS) — это международная признанная и легкая в использовании практическая схема, которая объясняет, какие данные и документы следует обнародовать на каждом этапе заключения государственных контрактов и каким образом это делать лучше всего.

Такой прозрачный подход необходим не только на период корoнавируса. Он должен распространиться на все контракты в области медицины.